Reglament de règim intern

El present Reglament de Règim Intern, té per objectiu regular l’organització i el funcionament intern del Club Esportiu Gelida de Bàsquet.

La Junta Directiva es reserva, en cas excepcional, el dret a modificar i/o avaluar de manera excepcional l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament de Règim Intern.

ÀMBIT D’APLICACIÓ:

El present Reglament serà d’aplicació en els següents àmbits:

1 .- Personal:

Els esportistes inscrits en el Club Esportiu Gelida de bàsquet des de la formalització de la seva inscripció fins a la seva baixa.

Monitors, entrenadors i personal tècnic i administratiu (personal que fa taules i/o delegats) del club durant la seva vinculació.

Pares/mares dels esportistes des del moment de la inscripció del seu fill/a fins a la seva baixa, en aquells aspectes que els sigui aplicables.

Persones o entitats que de forma puntual o temporal formin part del Club Esportiu Gelida de bàsquet.

2 .- Espai on ubiquem l’àmbit d’actuació:

Les instal·lacions esportives utilitzades habitualment pel Club Esportiu Gelida de bàsquet i les que es puguin utilitzar en conveni amb altres entitats i/o organismes, per a partits, entrenaments o activitats. Ja sigui de propietat del club o utilitzades per cessió d’altres estaments o organismes.

Qualsevol instal·lació, espai o edifici utilitzat pel Club Esportiu Gelida de bàsquet de forma puntual per a partits, entrenaments o activitats.

 3 .- Temporal:

Durant el temps ordinari d’ús segons sigui: horaris de partits, entrenaments, activitats (events del club, tornejos, partits amistosos), temporada regular, calendari general de competicions, etc.

ENTRENADORS DE BASQUETBOL:

Drets:

• Exercir la seva funció dintre del grup o equip assignat d’acord amb l’ideari del Club Esportiu Gelida de bàsquet i les directrius marcades per la Comissió Tècnica Esportiva i el seu Director Tècnic.

• Respectar les decisions i col·laborar amb les tasques plantejades pel Director tècnic que conjuntament amb el president i directius esportius formen l’òrgan esportiu més important: la Comissió tècnica esportiva.

• Ser informats dels assumptes relacionats amb el Club en general i en les decisions que els afectin a ells o al seu equip o grup en particular.

• Ser tractats amb correcció i respecte per tots els integrants del Club.

 Deures:

• Assistir puntualment als entrenaments establerts amb l’equipació adequada, realitzant amb aprofitament totes les tasques assenyalades pel Director Tècnic.

• Aportar la documentació necessària (planificació anual, planificacions trimestrals, entrenaments, etc), reclamada pel Director Tècnic durant una temporalitat determinada.

• Assistir amb puntualitat als partits i/o activitats en les millors condicions físiques i amb l’equipacio esportiva que determini el Club.

• Justificar al seu Director Tècnic totes les faltes d’assistència a partits o entrenaments, amb la major antelació possible, o posteriorment en casos de força major.

• Comportar-se en tot moment amb correcció i respecte en partits, desplaçaments i entrenaments amb companys, jugadors, contraris, públic, entrenadors, coordinadors, Director Tècnic, àrbitres i qualsevol altra persona relacionada amb l’activitat a desenvolupar.

• Respectar la llibertat de consciència i la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres del club, evitant qualsevol tipus de discriminació.

• Fer ús i cuidar correctament totes les instal·lacions i material que utilitzi en l’activitat desenvolupada.

• Respectar el Reglament de Règim Intern del Club Esportiu Gelida.

• Respectar les decisions del Director Tècnic, la Comissió Tècnica Esportiva i la Junta Directiva.

• Col·laborar i participar en aquelles activitats i iniciatives del Club orientades a una millora de preparació esportiva, la convivència o el funcionament del mateix club.

JUGADORS/ES DE BASQUETBOL:

 Drets:

• Tots els jugadors/es pertanyents al Club Esportiu Gelida de bàsquet tenen dret a rebre una formació que incideixi en la seva formació integral com a persones, mitjançant una transmissió de valors i normes per part dels seus responsables, així com a una formació físicotècnica adaptada a les seves capacitats i edat.

• Tots els jugadors/es del Club Esportiu Gelida de bàsquet tindran dret a accedir als diferents nivells esportius i/o equips de competició, sense més limitació que les derivades del seu aprofitament, la seva actitud i les seves condicions per a l’esport, sempre que existeixin places i passin les proves exigides per el/els entrenador/s de l’equip en qüestió, sent el Director tècnic qui prengui la decisió final.

• Tots/es els/les jugadors/es del Club esportiu Gelida de bàsquet tenen dret a rebre els ensenyaments i preparació adequades segons la seva edat per a iniciar-se o perfeccionar-se en el bàsquet.

• Per això el Club esportiu Gelida posarà a la seva disposició:

o Un o dos entrenadors per grup i/o equip

o Instal·lacions esportives adequades

o Material esportiu bàsic: cistelles, pilotes, cons, etc

o Un horari adequat d’entrenament

• Tots els esportistes tindran dret a que els seus entrenadors vetllin en tot moment pel seu benestar, la seva integritat física i moral i la seva dignitat personal.

• Presentar al Director Tècnic i la Comissió Tècnica Esportiva aquelles al·legacions, peticions o denúncies del que considerin pertinents davant el que considerin una falta de respecte als seus drets.

Deures:

• Aportar al Club Esportiu Gelida de bàsquet qualsevol tipus de documentació que li sigui requerida per a la seva inscripció al Club o a la Federació Catalana de Basquetbol.

• Segons la present temporada, abonar les quotes: soci del Club Esportiu Gelida de Bàsquet, formació, transport, altres (roba de club, tornejos, etc), al Club Esportiu Gelida de bàsquet, en els terminis que la Junta Directiva estableixi.

• Assistir puntualment als entrenaments establerts amb l’equipació adequada, realitzar amb aprofitament totes les tasques assenyalades per l’entrenador.

• Assistir amb puntualitat als partits i/o activitats a les quals fora convocat en les millors condicions físiques i amb l’equipació esportiva que determini el club.

• Justificar al seu entrenador totes les faltes d’assistència a partits o entrenaments, amb la major antelació possible, o posteriorment en casos de força major.

• Comportar-se en tot moment amb correcció i respecte en partits, desplaçaments i entrenaments amb companys, jugadors, contraris, públic, entrenadors, àrbitres i qualsevol altra persona relacionada amb l’activitat a desenvolupar.

• Respectar la llibertat de consciència i la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres del club, evitant qualsevol tipus de discriminació.

• Fer ús i cuidar correctament totes les instal·lacions i materials que utilitzi en l’activitat desenvolupada.

• Respectar el Reglament de Règim Intern del Club Esportiu Gelida de bàsquet

• Respectar les decisions de l’entrenador, el Director Tècnic, la Comissió Tècnica Esportiva i la Junta Directiva.

• Col·laborar i participar en aquelles activitats i iniciatives del Club Esportiu Gelida de bàsquet orientades a una millora de la preparació esportiva, la convivència o el funcionament del mateix club.

PARES / MARES / TUTORS:

El nostre club, el Club Esportiu Gelida de bàsquet, té el convenciment de què la participació i implicació dels pares/mares/tutors i dels nostres jugadors/es és fonamental per a poder portar a terme el nostre projecte. Sense ells, especialment dels que tenen fills més joves, seria impossible la consecució dels nostres objectius.

La col·laboració dels pares/mares/tutors amb el nostre club, que podem resumir de forma genèrica com la inscripció d’un esportista al Club Esportiu Gelida de bàsquet , suposa el coneixement i acceptació per part dels pares/mares/tutors i esportistes, de les activitats que ofereix el Club Esportiu Gelida de bàsquet i es compromet a respectar aquest Reglament de Règim intern i altra normativa, així com de procurar que el/s seu/s fill/s el respectin.

En particular, els pares /mares/tutors dels esportistes del Club Esportiu Gelida de bàsquet han de:

• Respectar el treball i les decisions dels entrenadors en el desenvolupament de les seva funció.

• Col·laborar amb els seus fills perquè aquests acudeixin amb assiduïtat, puntualitat i amb l’equipació adequada als entrenaments, partits i activitats que s’organitzin.

• No entrar en els vestuaris abans, durant o després dels partits, sense permís exprés de l’entrenador.

• No interrompre l’entrenament per preguntar o informar a l’entrenador. Qualsevol consulta haurà de realitzar-se una vegada finalitzada l’activitat.

• Aportar al club Club Esportiu Gelida de bàsquet els documents o informacions que sobre els seus se’ls sol·liciti en relació a dades personals, mèdiques, etc., sempre relacionats amb l’activitat que ens ocupa, així com a assistir a les reunions a les quals fossin citats ja sigui per l’entrenador o per altres estaments superiors del club.

• Evitar davant dels seus fills i les seves filles qualsevol crítica sobre l’entrenador o altres jugadors.

• Mantenir durant els partits una actitud correcta cap a tots els participants (jugadors, àrbitres i pares), sense crear situacions ni mostrar actituds que generin tensió o violència. Tots els pares i mares tenen dret, quan així ho sol·licitin, a rebre de l’entrenador i/o el Director Tècnic la informació que sobre el seu fill pugui interessar-li, sempre i quan no interfereixi en les tasques del moment de l’entrenador i/o Director Tècnic

FALTES I SANCIONS:

En totes les sancions imposades per part de la Federació Catalana de Basquetbol, l’infractor serà l’únic responsable en aquest cas. Es per això, que si comporta una multa amb caràcter monetari, l’infractor haurà de fer-se càrrec de pagar la multa davant el CTE.

INFRACCIONS:

Aquestes infraccions podran ser molt greus, greus i lleus.

Són faltes molt greus:

1 Actes reiterats d’indisciplina, injúries, ofenses molt greus o altres accions que causin deterioració a la imatge del club.

 2 Agressions físiques o insults molt greus a qualsevol persona implicada a les nostres activitats: (jugadors, àrbitres, delegats, pares, públic en general, junta directiva, taules arbitrals, etc.)

3 Els abusos d’autoritat.

4 La suma de tres faltes greus en la mateixa temporada.

5 Els trencaments de les sancions imposades.

6 El no pagament de les sancions monetàries imposades per part de la Federació Catalana de Basquetbol al jugador o equip per faltes durant partits i/o per partits no presentats.

Són faltes greus:

7 Les injustificades i/o reiterades faltes de puntualitat a partits, entrenaments i/o desplaçaments.

8 La reiterada i continuada falta de respecte del dret de preparació dels seus companys, així com qualsevol comportament incorrecte i falta de respecte de caràcter greu que pugui donar-se durant entrenaments, partits, desplaçaments o altres activitats del Club Esportiu Gelida de bàsquet amb els esportistes, entrenadors, àrbitres o altres persones implicades. (p.e: abandonament de l’entrenament i/o partit sense permís de l’entrenador)

9 No presentar-se en les millors condicions físiques i amb l’equipació esportiva que es determini, tant jugadors, monitors, entrenadors, etc., perquè malmeten la imatge del Club Esportiu Gelida de bàsquet .

10 Actes d’indisciplina, injúries, ofenses greus o altres accions que causin deteriorament de la imatge del nostre club.

11 Agressions físiques o insults greus a qualsevol persona implicada en les nostres activitats.

12 Ús indegut o deteriorament greu causat intencionadament en materials o instal·lacions.

13 Qualsevol altre acte que alteri greument el normal desenvolupament de les activitats del Club Esportiu Gelida de bàsquet .

14 La reiteració de faltes lleus en una mateixa temporada.

Són faltes lleus:

15 Faltes injustificades no reiterades de puntualitat a partits, entrenaments i/o desplaçaments.

16 Actitud passiva en relació a la seva participació en les activitats desenvolupades.

17 Faltes de respecte, de caràcter lleu, a companys, entrenadors, jugadors contraris, àrbitre, auxiliars i altres persones que directa o indirectament participin en les nostres activitats.

18 Ús indegut o deteriorament lleu causat intencionadament en materials o instal·lacions.

19 Qualsevol altre acte que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del Club Esportiu Gelida de bàsquet .

20 La desqualificació per acumulació de tècniques o per tècnica desqualificant en un partit.

La Comissió Tècnica Esportiva (CTE) per falta molt greu, pot imposar les següents sancions:

1 Suspensió de la pràctica esportiva i/o assistència a partits en un període comprès entre 16 dies i una temporada.

2 Expulsió del Club Esportiu Gelida de bàsquet

La sanció 1 serà imposada pel CTE com a comissió de disciplina i la 2 per la Junta Directiva a petició de la CTE.

La Comissió Tècnica Esportiva (CTE) per falta greu, pot imposar les següents sancions:

1 Amonestació escrita a l’infractor amb comunicació, si aquest és menor d’edat, als seus pares i/o tutors, amb esment de la sanció en l’expedient del jugador.

2 Realització de tasques, si s’escau, que cooperin en la reparació del dany produït o si s’escau l’abonament de les reparacions necessàries pel deteriorament greu causat.

3 Suspensió de la pràctica esportiva i/o assistència a partits en un període no superior a 15 dies.

La Comissió Tècnica Esportiva (CTE) per falta lleu, pot imposar les següents sancions:

1 Amonestació verbal.

2 Amonestació escrita a l’infractor amb comunicació, si aquest és menor d’edat, als seus pares i/o tutors.

3 Realització de tasques, si s’escau, que cooperin en la reparació del dany produït. (pagar-ho si s’escau)

4 Suspensió de la pràctica esportiva i/o assistència a partits en un període no superior a 7 dies.

La sanció 1 correspondrà imposar-la a l’entrenador, la 2 i la 3 al Director Tècnic i la 4 a la CTE. Tot allò susceptible a diverses interpretacions o que no figuri en el present Reglament de Règim Intern serà valorat o decidit per la CTE. 

COMISSIÓ TÈCNICA ESPORTIVA en CASOS D’INDISCIPLINA:

Aquesta Comissió estarà constituïda per:

• President del Club

• 2 representants de la Junta Directiva (àrea esportiva)

• Director Tècnic

• Entrenador del jugador o equip afectat

• Assessor esportiu intern

APEL·LACIONS

En Cas d’Apel·lació per no estar conforme amb alguna sanció imposada es podrà interposar un escrit a la Comissió Tècnica Esportiva (CTE) i còpia al Director Tècnic (DT), en un termini no superior a 48h, de la recepció de l’escrit, essent funció del CTE la resposta a aquest recurs, en el menor temps possible. Així mateix en algunes ocasions, serà necessària la constitució en Urgència de la Comissió Tècnica Esportiva (CTE).